hero element

Natječaj za prijam u državnu službu

Natječaj
Objavljeno: 09.05.2022.
Aktivan

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno sudbeno vijeće, na radno mjesto

samostalni upravni referent vježbenik1 izvršitelj.

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, poznavanje rada na računalu.

stručni suradnikvježbenik1 izvršitelj.

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i di­plomski sveučilišni studij ili integrirani pred­diplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

U svojstvu vježbenika u državnu službu se prima se kandidat/kinja sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva.

Za kandidate/kinje primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci s time da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada mogu pristupiti polaganju državnog ispita. Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada položiti državni ispit sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

3. preslik diplome o završenom završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (za samostalnog upravnog referenta), preslik diplome o završenom završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke (za stručnog suradnika)

4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja, koje ne smije biti starije od mjesec dana.

5. Ako je u potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiran staž, potrebno je priložiti potvrdu poslodavca odnosno drugi dokaz iz kojeg će biti vidljivo u kojoj struci i stručnoj spremi je je kandidat/kinja radio/la.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno sudbeno vijeće, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme samostalni upravni referent – vježbenik ili stručni suradnik – vježbenik«.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom, u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) te članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14), dužan/a je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor (intervju) s Komisijom.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata iz osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj te organizacije rada Državnog sudbenog vijeća (pisanog dijela testiranja). Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu, budući da je taj uvjet propisan za popunjavanje radnih mjesta.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća https://drzavnosudbenovijece.hr/hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća https://drzavnosudbenovijece.hr/hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća https://drzavnosudbenovijece.hr/hr i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela obustaviti će postupak po ovom javnom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Državnog sudbenog vijeća https://drzavnosudbenovijece.hr/hr i mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.