hero element

Oglas za imenovanje sudaca i predsjednika Županijskog suda u Osijeku (NN 81/2022)

Oglas
Objavljeno: 13.07.2022.
Aktivan

Broj: OU-30 /22 od 8. VII. 2022. (4989)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. te članka 81. Zakona o Državnom sudbenm vijeću (Narodne novine br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15, 67/18 te 126/19), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

3 suca Županijskog suda u Zagrebu – kaz­neni odjel

6 sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu

1 suca Općinskog radnog suda u Zagrebu

2 suca Općinskog suda u Sesvetama

2 suca Općinskog suda u Velikoj Gorici

i za mjesto

predsjednika Županijskog suda u Osijeku.

Kandidat za suca županijskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a kandidat za suca općinskog suda mora ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Kandidat za suca županijskog suda prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat za suca općinskog suda prijavi mora priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. dokaz o završenoj Državnoj školi za pravosudne dužnosnike odnosno potvrdu nadležnog tijela da radi kao pravosudni dužnosnik (ako već obnaša pravosudnu dužnost)

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidat koji podnosi prijavu na više općinskih sudova dužan je podnijeti onoliko prijava na koliko sudova podnosi prijavu (dovoljno je 1 prijavu podnijeti s ispravama u izvorniku ili ovjerenom presliku, a ostale u kopiji).

Nepravovremene, nepotpune prijave, prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti provjeri znanja pred Državnim sudbenim vijećem, a koja se sastoji od izrade jedne ili više pisanih radnji, bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati s ostvarenim pravom pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda. Kandidat za predsjednika suda ne može biti sudac koji je već dva puta obnašao dužnost predsjednika suda u sudu istog stupnja i vrste u kojem se imenuje predsjednik suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda da u roku od 30 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu na oglas Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. program rada

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.