hero element

​P​ravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Članak 1.

U Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine«, broj 22/19) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Imovinska kartica suca čuva se u zbirci isprava »Izvješća o imovini sudaca« do isteka šest mjeseci od dana prestanka dužnosti suca, a nakon proteka tog roka pohranjuje se u arhivu i izlučuje u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva Vijeća.

(2) Imovinske kartice sudaca u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, a radi sprečavanja neovlaštenog pristupa registratori se pohranjuju u zaključane ormare, pristup kojima imaju isključivo ovlašteni službenici Vijeća.

(3) Podaci iz imovinske kartice sudaca u mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini suca zaštićuju se pristupom putem dodijeljenog korisničkog imena i lozinke.

(4) Imovinska kartica suca koji je razriješen od obnašanja sudačke dužnosti s danom razrješenja isključuje se iz sustava javne objave, ali ostaje pohranjena u mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece koji se prikupljaju, navedeni su u Obrascu 1. – izvješće o imovini suca, dok su podaci koji se javno objavljuju navedeni u Obrascu 2. – podaci za javnu objavu, koji obrasci su sastavni dio ovih Pravila.

(2) Javno se objavljuju podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, a koje objavljivanje omogućuje ostvarivanje Zakonom propisane svrhe, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.«

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

Članak 7.a

»Osobe zaposlene u Vijeću koje obrađuju i imaju pristup podacima iz imovinske kartice dužne su potpisati Izjavu o povjerljivosti, te su dužne čuvati povjerljivost podataka koji se odnose na imovinske kartice tijekom i nakon prestanka službe.«

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaje se primjenjivati obrazac »IZVJEŠĆE O IMOVINI SUCA« propisan Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja (»Narodne novine«, broj 22/19), te se primjenjuju obrasci koji su sastavni dio ovih Pravila (Obrasci 1. i 2.).

Članak 5.

(1) Podatke o tome ima li bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i podatke o svojim stalnim prihodima te o stalnim prihodima njihovih bračnih drugova, izvanbračnih drugova odnosno životnih partnera u bruto iznosu te podatke nužne za provjeru nekretnina suci su dužni dostaviti Vijeću u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

(2) Suci su dužni u roku od 30 dana od nastale promjene osobnog stanja (sklapanje braka, razvod, smrt bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i dr.) odnosno od trenutka rođenja ili punoljetnosti djeteta, podnijeti izvješće o svojoj imovini u koje će unijeti promjene osobnog stanja odnosno unijeti podatke o maloljetnom djetetu ili izbrisati podatke o punoljetnom djetetu.

(3) Podaci o imovini sudaca te njihovih bračnih drugova, izvanbračnih drugova odnosno životnih partnera iz Obrasca 2. javno će se objaviti najkasnije u roku od 120 dana od proteka roka iz stavka 1. ovog članka, putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica/portala za javnu objavu imovinskih kartica.

(4) Približnu tržišnu vrijednost nekretnina i vrijednost pokretnina u trenutku podnošenja izvješća određuje sudac sukladno njegovoj osobnoj procjeni.

Članak 6.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-86/18

Zagreb, 16. srpnja 2020.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.