hero element

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće je na temelju članka 88.a stavak 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/ na sjednici održanoj 21. veljače 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja ( u daljnjem tekstu: Pravila), koja su objavljena u „Narodnim novinama“ broj 22/19 od 6. ožujka 2019.

Prema Pravilima suci koji se imenuju na sudačku dužnost nakon stupanja na snagu ovih Pravila dostavljaju Vijeću u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca »IZVJEŠĆE O IMOVINI SUCA«, propisanog ovim Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci izvješće o imovini dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, sudac je dužan Vijeću najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci posebno izvješće o nastalim promjenama dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom smatra se svaka promjena u sadržaju imovine, povećanje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, sudac je dužan naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Mrežnoj aplikaciji suci pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Svi suci koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju sudačku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan Pravilima.

Podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih podataka, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica .

Krajnji rok za podnošenje izvješća o imovini putem mrežne aplikacije i u pisanom obliku je 14. lipnja 2019.

Imovinske kartice bit će javno objavljene putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica nakon isteka roka za podnošenje izvješća o imovini, a datum javne objave naknadno će biti objavljen na mrežnoj stranici Vijeća.