hero element

Razrješenja

Državno sudbeno vijeće je nadležno odlučivati o razrješenju sudaca.

Vijeće će razriješiti suca:

  • ako to sam zatraži ( zahtjev se podnosi Vijeću putem predsjednika suda u kojem taj sudac obnaša sudačku dužnost),
  • ako trajno izgubi sposobnost obnašanja svoje dužnosti (što se utvrđuje na temelju pravomoćne odluke suda o oduzimanju poslovne sposobnosti ili na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela da su tjelesna i duševna svojstva takva da onemogućavaju obavljanje sudačke dužnosti). Ako iz ponašanja suca ili njegovog odnosa prema radu proizlazi sumnja na trajni gubitak sposobnosti za obnašanje sudačke dužnosti, Vijeće može samostalno ili na prijedlog predsjednika suda odrediti da se sudac podvrgne liječničkoj prosudbi tjelesnih i duševnih sposobnosti.
  • ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti,
  • ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenog teškog stegovnog djela, tako odluči Vijeće, ili
  • kad navrši sedamdeset godina života.

Prijedlog Vijeću za pokretanje postupka za razrješenje podnosi predsjednik suda, predsjednik neposredno višeg suda, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske ili nadležno sudačko vijeće.

Sjednice Vijeća na kojima se odlučuje o razrješenju sudaca nisu javne. Na zahtjev suca protiv kojeg se vodi postupak Vijeće može održati javnu sjednicu.

Sucu čije se razrješenje predlaže mora biti omogućeno izjašnjenje o prijedlogu za razrješenje.

Odluku o razrješenju Vijeće donosi većinom glasova svih članova i odluka mora biti obrazložena.

Sucu prestaje sudačka dužnost po sili zakona u sudu u koji je imenovan:

  • danom stupanja na službu u drugi sud, odnosno pravosudno ili državno tijelo, ili
  • smrću.

Rješenje kojim se utvrđuje nastupanje ovih okolnosti donosi Vijeće na prijedlog predsjednika suda u kojem je sudac obnašao dužnost.