hero element

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Zakonom o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15 i 67/18- dalje u tekstu: ZDSV), propisano je da je sudac je dužan u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost Vijeću podnijeti izvješće o svojoj imovini te imovini svoga bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost (imovinska kartica suca).

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, bračnog druga, izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i maloljetne djece sudac je dužan najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.

Podaci o imovini suca obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini suca, bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece.

Podaci o naslijeđenoj imovini obuhvaćaju podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.

Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:

  • nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba,
  • pokretninama veće vrijednosti,
  • poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima,
  • udjelima u vlasništvu drugih poslovnih subjekata,
  • novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos netoplaće suca,
  • dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama,
  • dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku,
  • primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Pod pokretninama veće vrijednosti podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.

Podaci o imovini suca su javni i objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća. Ne objavljuju se podaci zaštićeni propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nakon primitka izvješća te dopune izvješća o imovini suca Vijeće će od Porezne uprave Ministarstva financija i drugih tijela pribaviti podatke kojima raspolažu o njegovoj imovini i usporediti ih s podacima u izvješću o imovini.

Ako za imovinu koju je sudac naveo u izvješću nije dostavio podatke o načinu stjecanja te imovine, Vijeće će zatražiti od suca pisano očitovanje.

Ako se podaci u izvješću o imovini koje je Vijeće pribavilo na opisan način razlikuju od podataka koje je sudac naveo u izvješću, Vijeće će o tome obavijestiti predsjednika suda u kojemu sudac obnaša dužnost i predsjednika neposredno višeg suda radi podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

Ako se iz očitovanja suca utvrdi nesrazmjer vrijednosti i načina stjecanja imovine suca, Vijeće će o tome obavijestiti Poreznu upravu Ministarstva financija.